tencent cloud

文档反馈

HTTPS 回源算法说明

最后更新时间:2021-11-15 14:24:00

目前 HTTPS 回源可支持的算法如下表所示(顺序无先后之分):

ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
SRP-AES-256-CBC-SHA SRP-RSA-AES-256-CBC-SHA SRP-DSS-AES-256-CBC-SHA
DH-RSA-AES256-SHA DH-RSA-AES256-SHA256 DH-RSA-AES256-GCM-SHA384
DH-DSS-AES256-SHA DH-DSS-AES256-SHA256 DH-DSS-AES256-GCM-SHA384
DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
DHE-DSS-AES256-SHA DHE-DSS-AES256-SHA256 DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
CAMELLIA256-SHA DH-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
PSK-3DES-EDE-CBC-SHA DH-DSS-CAMELLIA256-SHA DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
ECDH-RSA-AES256-SHA ECDH-RSA-AES256-SHA384 ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDH-ECDSA-AES256-SHA ECDH-ECDSA-AES256-SHA384 ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
AES256-SHA AES256-SHA256 AES256-GCM-SHA384
ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
SRP-AES-128-CBC-SHA SRP-RSA-AES-128-CBC-SHA SRP-DSS-AES-128-CBC-SHA
DH-RSA-AES128-SHA DH-RSA-AES128-SHA256 DH-RSA-AES128-GCM-SHA256
DH-DSS-AES128-SHA DH-DSS-AES128-SHA256 DH-DSS-AES128-GCM-SHA256
DHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
DHE-DSS-AES128-SHA DHE-DSS-AES128-SHA256 DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
ECDH-RSA-AES128-SHA ECDH-RSA-AES128-SHA256 ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDH-ECDSA-AES128-SHA ECDH-ECDSA-AES128-SHA256 ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
CAMELLIA128-SHA DH-RSA-CAMELLIA128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
PSK-RC4-SHA DH-DSS-CAMELLIA128-SHA DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
AES128-SHA AES128-SHA256 AES128-GCM-SHA256
SEED-SHA DH-RSA-SEED-SHA DH-DSS-SEED-SHA
DES-CBC3-SHA DHE-RSA-SEED-SHA DHE-DSS-SEED-SHA
IDEA-CBC-SHA PSK-AES256-CBC-SHA PSK-AES128-CBC-SHA
EDH-RSA-DES-CBC3-SHA ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
EDH-DSS-DES-CBC3-SHA ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
RC4-SHA ECDH-RSA-RC4-SHA ECDHE-RSA-RC4-SHA
RC4-MD5 ECDH-ECDSA-RC4-SHA ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
SRP-3DES-EDE-CBC-SHA SRP-RSA-3DES-EDE-CBC-SHA SRP-DSS-3DES-EDE-CBC-SHA
DH-DSS-DES-CBC3-SHA DH-RSA-DES-CBC3-SHA -
联系我们

联系我们,为您的业务提供专属服务。

技术支持

如果你想寻求进一步的帮助,通过工单与我们进行联络。我们提供7x24的工单服务。

7x24 电话支持