tencent cloud

文档反馈

React Native

最后更新时间:2024-02-06 18:09:45

  功能描述

  在某些场景下,您可能需要对好友进行分组,例如分为 "大学同学"、"公司同事" 等,您可以调用以下接口实现。

  好友分组

  新建好友分组

  您可以调用 createFriendGroup (Details) 接口新建好友分组。
  示例代码如下:
  // 创建好友分组,并添加好友进分组
  const groupName = "分组1";
  const userIDList = ["user1"];
  const friendgroups = await friendshipManager.createFriendGroup(
  groupName,
  userIDList
  );

  删除好友分组

  您可以调用 deleteFriendGroup (Details) 接口删除好友分组。
  示例代码如下:
  // 删除好友分组
  const deleteFriendsgroup = await friendshipManager.deleteFriendGroup(["分组1"]);

  重命名好友分组

  您可以调用 renameFriendGroup (Details) 接口重命名好友分组。
  示例代码如下:
  // 修改好友分组名字
  const rename = await friendshipManager.renameFriendGroup("新分组1", "分组1");

  获取好友分组

  您可以调用 getFriendGroups (Details) 接口获取好友分组列表。
  示例代码如下:
  // 按分组名字获取好友分组信息
  const friendGrous = await friendshipManager.getFriendGroups(["分组1"]);

  添加好友到一个分组

  您可以调用 addFriendsToFriendGroup (Details) 接口添加好友到一个分组。
  示例代码如下:
  // 将用户添加到分组中
  const groupName = ["分组1"];
  const userIDList = ["user1"];
  const addToFrindgroups = await friendshipManager.addFriendsToFriendGroup(
  groupName,
  userIDList
  );

  从分组中删除某好友

  您可以调用 deleteFriendsFromFriendGroup (Details) 从分组中删除某好友。
  示例代码如下:
  // 将要有从分组中删除
  const groupName = ["分组1"];
  const userIDList = ["user1"];
  const deletefromFriendsGrousps =
  await friendshipManager.deleteFriendsFromFriendGroup(groupName, userIDList);
  联系我们

  联系我们,为您的业务提供专属服务。

  技术支持

  如果你想寻求进一步的帮助,通过工单与我们进行联络。我们提供7x24的工单服务。

  7x24 电话支持