tencent cloud

文档反馈

签名校验示例

最后更新时间:2023-08-09 14:42:49
  实时音视频 TRTC 控制台支持自助配置回调信息,配置完成后即可接收事件回调通知。在配置回调信息前,您需提前准备计算签名的 密钥 key,由您自定义一个最大32个字符的 key,以大小写字母及数字组成。
  本文档将帮助您在计算签名后,如何校验签名进行示例。

  计算签名

  签名由 HMAC SHA256 加密算法计算得出,您的事件回调接收服务器收到回调消息后,通过同样的方式计算出签名,相同则说明是腾讯云的实时音视频的事件回调,没有被伪造。签名的计算如下所示:
  //签名 Sign 计算公式中 key 为计算签名 Sign 用的加密密钥。
  Sign = base64(hmacsha256(key, body))
  注意
  body 为您收到回调请求的原始包体,不要做任何转化,示例如下:
  body="{\\n\\t\\"EventGroupId\\":\\t1,\\n\\t\\"EventType\\":\\t103,\\n\\t\\"CallbackTs\\":\\t1615554923704,\\n\\t\\"EventInfo\\":\\t{\\n\\t\\t\\"RoomId\\":\\t12345,\\n\\t\\t\\"EventTs\\":\\t1608441737,\\n\\t\\t\\"UserId\\":\\t\\"test\\",\\n\\t\\t\\"UniqueId\\":\\t1615554922656,\\n\\t\\t\\"Role\\":\\t20,\\n\\t\\t\\"Reason\\":\\t1\\n\\t}\\n}"

  签名校验示例

  Java
  Python
  PHP
  Golang
  import javax.crypto.Mac;
  import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
  import java.util.Base64;
  //# 功能:第三方回调sign校验
  //# 参数:
  //#   key:控制台配置的密钥key
  //#   body:腾讯云回调返回的body体
  //#   sign:腾讯云回调返回的签名值sign
  //# 返回值:
  //#   Status:OK 表示校验通过,FAIL 表示校验失败,具体原因参考Info
  //#   Info:成功/失败信息
  
  public class checkSign {
      public static String getResultSign(String key, String body) throws Exception {
          Mac hmacSha256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
          SecretKeySpec secret_key = new SecretKeySpec(key.getBytes(), "HmacSHA256");
          hmacSha256.init(secret_key);
          return Base64.getEncoder().encodeToString(hmacSha256.doFinal(body.getBytes()));
      }
      public static void main(String[] args) throws Exception {
          String key = "123654";
          String body = "{\\n" + "\\t\\"EventGroupId\\":\\t2,\\n" + "\\t\\"EventType\\":\\t204,\\n" + "\\t\\"CallbackTs\\":\\t1664209748188,\\n" + "\\t\\"EventInfo\\":\\t{\\n" + "\\t\\t\\"RoomId\\":\\t8489,\\n" + "\\t\\t\\"EventTs\\":\\t1664209748,\\n" + "\\t\\t\\"EventMsTs\\":\\t1664209748180,\\n" + "\\t\\t\\"UserId\\":\\t\\"user_85034614\\",\\n" + "\\t\\t\\"Reason\\":\\t0\\n" + "\\t}\\n" + "}";
          String Sign = "kkoFeO3Oh2ZHnjtg8tEAQhtXK16/KI05W3BQff8IvGA=";
          String resultSign = getResultSign(key, body);
  
          if (resultSign.equals(Sign)) {
              System.out.println("{'Status': 'OK', 'Info': '校验通过'}");
          } else {
              System.out.println("{'Status': 'FAIL', 'Info': '校验失败'}");
          }
      }
  }
  # -*- coding: utf8 -*-
  import hmac
  import base64
  from hashlib import sha256
  
  # 功能:第三方回调sign校验
  # 参数:
  #   key:控制台配置的密钥key
  #   body:腾讯云回调返回的body体
  #   sign:腾讯云回调返回的签名值sign
  # 返回值:
  #   Status:OK 表示校验通过,FAIL 表示校验失败,具体原因参考Info
  #   Info:成功/失败信息
  
  def checkSign(key, body, sign):
      temp_dict = {}
      computSign = base64.b64encode(hmac.new(key.encode('utf-8'), body.encode('utf-8'), digestmod=sha256).digest()).decode('utf-8')
      print(computSign)
      if computSign == sign:
          temp_dict['Status'] = 'OK'
          temp_dict['Info'] = '校验通过'
          return temp_dict
      else:
          temp_dict['Status'] = 'FAIL'
          temp_dict['Info'] = '校验失败'
          return temp_dict
  
  if __name__ == '__main__':
      key = '123654'
      body = "{\\n" + "\\t\\"EventGroupId\\":\\t2,\\n" + "\\t\\"EventType\\":\\t204,\\n" + "\\t\\"CallbackTs\\":\\t1664209748188,\\n" + "\\t\\"EventInfo\\":\\t{\\n" + "\\t\\t\\"RoomId\\":\\t8489,\\n" + "\\t\\t\\"EventTs\\":\\t1664209748,\\n" + "\\t\\t\\"EventMsTs\\":\\t1664209748180,\\n" + "\\t\\t\\"UserId\\":\\t\\"user_85034614\\",\\n" + "\\t\\t\\"Reason\\":\\t0\\n" + "\\t}\\n" + "}"
      sign = 'kkoFeO3Oh2ZHnjtg8tEAQhtXK16/KI05W3BQff8IvGA='
      result = checkSign(key, body, sign)
      print(result)
  <?php
  
  class TlsEventSig {
  private $key = false;
  private $body = false;
  public function __construct( $key, $body ) {
  $this->key = $key;
  $this->body = $body;
  }
  
  private function __hmacsha256() {
  $hash = hash_hmac( 'sha256', $this->body, $this->key, true );
  return base64_encode( $hash);
  }
  public function genEventSig() {
  return $this->__hmacsha256();
  }
  }
  
  $key="789";
  $data="{\\n\\t\\"EventGroupId\\":\\t1,\\n\\t\\"EventType\\":\\t101,\\n\\t\\"CallbackTs\\":\\t1608086882372,\\n\\t\\"EventInfo\\":\\t{\\n\\t\\t\\"RoomId\\":\\t20222,\\n\\t\\t\\"EventTs\\":\\t1608086882,\\n\\t\\t\\"UserId\\":\\t\\"222222_phone\\"\\n\\t}\\n}";
  
  $api = new TlsEventSig($key, $data);
  echo $api->genEventSig();
  package main
  import "fmt"
  import (
  "crypto/hmac"
  "crypto/sha256"
  "encoding/base64"
  )
  
  func main () {
  var data = "{\\n\\t\\"EventGroupId\\":\\t1,\\n\\t\\"EventType\\":\\t101,\\n\\t\\"CallbackTs\\":\\t1608086882372,\\n\\t\\"EventInfo\\":\\t{\\n\\t\\t\\"RoomId\\":\\t20222,\\n\\t\\t\\"EventTs\\":\\t1608086882,\\n\\t\\t\\"UserId\\":\\t\\"222222_phone\\"\\n\\t}\\n}"
  var key = "789"
  
  //JSRUN引擎2.0,支持多达30种语言在线运行,全仿真在线交互输入输出。
  fmt.Println(hmacsha256(data,key))
  }
  
  func hmacsha256(data string, key string) string {
  h := hmac.New(sha256.New, []byte(key))
  h.Write([]byte(data))
  return base64.StdEncoding.EncodeToString(h.Sum(nil))
  }
  
  联系我们

  联系我们,为您的业务提供专属服务。

  技术支持

  如果你想寻求进一步的帮助,通过工单与我们进行联络。我们提供7x24的工单服务。

  7x24 电话支持