tencent cloud

文档反馈

最后更新时间:2022-08-08 15:25:07

  在进房之前,或者通话过程中,可以检测用户的网络质量,可以提前判断用户当下的网络质量情况。若用户网络质量太差,应建议用户更换网络环境,以保证正常通话质量。

  本文主要介绍如何基于 NETWORK_QUALITY 事件实现通话前网络质量检测。通话过程中感知网络质量,只需监听 NETWORK_QUALITY 事件即可。

  实现流程

  1. 调用 TRTC.createClient 创建两个 Client,分别称为 uplinkClient 和 downlinkClient。
  2. 这两个 Client 都进入同一个房间。
  3. 使用 uplinkClient 进行推流,监听 NETWORK_QUALITY 事件来检测上行网络质量。
  4. 使用 downlinkClient 进行拉流,监听 NETWORK_QUALITY 事件来检测下行网络质量。
  5. 整个过程可持续 15s 左右,最后取平均网络质量,从而大致判断出上下行网络情况。
  注意:

  检测过程将产生少量的 基础服务费用。如果未指定推流分辨率,则默认以 640*480 的分辨率推流。

  代码示例

  let uplinkClient = null; // 用于检测上行网络质量
  let downlinkClient = null; // 用于检测下行网络质量
  let localStream = null; // 用于测试的流
  let testResult = {
  // 记录上行网络质量数据
  uplinkNetworkQualities: [],
  // 记录下行网络质量数据
  downlinkNetworkQualities: [],
  average: {
   uplinkNetworkQuality: 0,
   downlinkNetworkQuality: 0
  }
  }
  // 1. 检测上行网络质量
  async function testUplinkNetworkQuality() {
  uplinkClient = TRTC.createClient({
   sdkAppId: 0, // 填写 sdkAppId
   userId: 'user_uplink_test',
   userSig: '', // uplink_test 的 userSig
   mode: 'rtc'
  });
   localStream = TRTC.createStream({ audio: true, video: true });
  // 根据实际业务场景设置 video profile
  localStream.setVideoProfile('480p'); 
  await localStream.initialize();
   uplinkClient.on('network-quality', event => {
   const { uplinkNetworkQuality } = event;
   testResult.uplinkNetworkQualities.push(uplinkNetworkQuality);
  });
   // 加入用于测试的房间,房间号需要随机,避免冲突
  await uplinkClient.join({ roomId: 8080 }); 
  await uplinkClient.publish(localStream);
  }
  // 2. 检测下行网络质量
  async function testDownlinkNetworkQuality() {
  downlinkClient = TRTC.createClient({
   sdkAppId: 0, // 填写 sdkAppId
   userId: 'user_downlink_test',
   userSig: '', // userSig
   mode: 'rtc'
  });
   downlinkClient.on('stream-added', async event => {
   await downlinkClient.subscribe(event.stream, { audio: true, video: true });
   // 订阅成功后开始监听网络质量事件
   downlinkClient.on('network-quality', event => {
    const { downlinkNetworkQuality } = event;
    testResult.downlinkNetworkQualities.push(downlinkNetworkQuality);
   });
  })
  // 加入用于测试的房间,房间号需要随机,避免冲突
  await downlinkClient.join({ roomId: 8080 });
  }
  // 3. 开始检测
  testUplinkNetworkQuality();
  testDownlinkNetworkQuality();
  // 4. 15s 后停止检测,计算平均网络质量
  setTimeout(() => {
  // 计算上行平均网络质量
  if (testResult.uplinkNetworkQualities.length > 0) {
   testResult.average.uplinkNetworkQuality = Math.ceil(
    testResult.uplinkNetworkQualities.reduce((value, current) => value + current, 0) / testResult.uplinkNetworkQualities.length
   );
  }
   if (testResult.downlinkNetworkQualities.length > 0) {
   // 计算下行平均网络质量
   testResult.average.downlinkNetworkQuality = Math.ceil(
    testResult.downlinkNetworkQualities.reduce((value, current) => value + current, 0) / testResult.downlinkNetworkQualities.length
   );
  }
   
  // 检测结束,清理相关状态。
  uplinkClient.leave();
  downlinkClient.leave();
  localStream.close();
  }, 15 * 1000);
  

  结果分析

  经过上述步骤,可以拿到上行平均网络质量、下行平均网络质量。网络质量的枚举值如下所示:

  数值 含义
  0 网络状况未知,表示当前 client 实例还没有建立上行/下行连接
  1 网络状况极佳
  2 网络状况较好
  3 网络状况一般
  4 网络状况差
  5 网络状况极差
  6 网络连接已断开。注意:若下行网络质量为此值,则表示所有下行连接都断开了
  建议:

  当网络质量大于3时,应引导用户检查网络并尝试更换网络环境,否则难以保证正常的音视频通话。
  也可通过下述策略来降低带宽消耗:

  联系我们

  联系我们,为您的业务提供专属服务。

  技术支持

  如果你想寻求进一步的帮助,通过工单与我们进行联络。我们提供7x24的工单服务。

  7x24 电话支持